Xem chủ đề cũ hơnGo downXem chủ đề mới hơn
avatar
Posts : 13
Điểm : 225
Cảm ơn : 47
Age : 13

[Đóng góp] Thống kê bài viết 5 cột

on Tue Jun 14, 2016 6:46 pm

CHỨC NĂNG

Thống kê bài viết, với 5 cột, 7 thông tin:

  1. 12 bài viết mới nhất

  2. 5 chủ đề được xem nhiều nhất

  3. 5 chủ đề thảo luận nhiều nhất

  4. 5 thành viên tạo chủ đề nhiều nhất

  5. 5 thành viên gửi bài nhiều nhất

  6. 5 thành viên gửi bài nhiều nhất tuần

  7. 5 thành viên gửi bài nhiều nhất tháng

DEMO


Hiển thị tốt ở diễn đàn hẹp


Không gặp vấn đề gì ở diễn đàn rộng


HƯỚNG DẪN


BƯỚC 1

ACP >> Display >> Pictures and Colors >> Colors >> CSS Stylesheet

Thêm vào CSS:

Code:
/* Latest topics */
#content-container div#main{margin-bottom:0}
*+ html #content-container div#main{margin-left:0;margin-right:0}
#content-container div#left{float:none;width:100%}
#left{margin:30px 0}
#left,#left *,#left li:before{-webkit-box-sizing:border-box;-moz-box-sizing:border-box;box-sizing:border-box}
#left table.table{border-collapse:collapse;empty-cells:show;table-layout:fixed;width:100%}
#left a{text-decoration:none}
#left td{width:25%;vertical-align:top;border-width:0 1px}
#left .double{border-left:0;width:50%}
#left li{position:relative;width:100%;list-style-type:none;height:22px;line-height:24px;border-bottom:1px dashed #CCC;counter-increment:Zzindex}
#left li:before{content:counter(Zzindex);display:block;height:16px;background:#98D0FF;position:absolute;left:-23px;font-size:11px;top:5px;border-radius:2px;text-align:center;width:18px;color:#FFF;line-height:16px}
#left li:after{content:" ";background:#98D0FF;display:block;width:6px;height:6px;position:absolute;top:10px;left:-8px;transform:rotate(45deg);-ms-transform:rotate(45deg);-webkit-transform:rotate(45deg)}
#left li:nth-child(1):before,#left li:nth-child(1):after{background:red}
#left li:nth-child(2):before,#left li:nth-child(2):after{background:#d47a2a}
#left li:nth-child(3):before,#left li:nth-child(3):after{background:#b9ba45}
#left li:nth-child(4):before,#left li:nth-child(4):after{background:#aad655}
#left li:nth-child(5):before,#left li:nth-child(5):after{background:#55e7aa}
#left a{overflow:hidden;white-space:nowrap;text-overflow:ellipsis;display:block;width:60%;height:inherit}
#active_topics a,#viewed_topics a{width:70%}
#left #recent_topics a{width:80%}
#left .lastRight{right:0;text-align:right;position:absolute;top:0;white-space:nowrap;text-overflow:ellipsis;overflow:hidden;left:auto}
#left ul,#left th{padding-left:34px;padding-right:10px;margin:0}
#left ul{height:114px}
#left .changeLast{border:0 none!important;background:inherit;margin-top:0!important;margin-bottom:-1px;padding:0!important}
#left .changeLast,#left th h2{color:#777}
#left th{width:25%;vertical-align:middle}
th.topicLast{border-top:1px solid #F3F3F3!important}
th.double{text-align:left}
#recent_topics li{margin:.5px 0}
#left #recent_topics .lastRight{width:20%!important}
.half li:nth-child(6),.half li:nth-child(7),.half li:nth-child(8),.half li:nth-child(9),.half li:nth-child(10),#active_starters,#users_month{display:none}
/* Tooltip */
#tooltip{background-color:#FFF;border:2px solid #333;color:#131313;max-width:550px;padding:10px}BƯỚC 2

ACP >> Display >> QLTT

over_header: Tìm và xóa đoạn sau

Code:
<div id="{ID_LEFT}">
        <!-- BEGIN giefmod_index1 -->
        {giefmod_index1.MODVAR}
        <!-- BEGIN saut -->
        <div style="height:{SPACE_ROW}px"></div>
        <!-- END saut -->
        <!-- END giefmod_index1 -->
</div>


index_body: Tìm

Code:
{CHATBOX_TOP}


...và thêm vào trước nó:

Code:
<div id="{ID_LEFT}" class="main">
   <div class="main-head">
      <div class="page-title">
         <h2>Thống kê bài viết</h2>
      </div>
   </div>
   <div class="main-content">
      <table cellspacing="0" class="table">
         <tbody class="statused">
            <!-- BEGIN giefmod_index1 -->
            {giefmod_index1.MODVAR}
            <!-- END giefmod_index1 -->
         </tbody>
      </table>
   </div>
   <script type="text/javascript">
      //<![CDATA[
      var versionMinor = parseFloat(navigator.appVersion),
         versionMajor = parseInt(versionMinor),
         IE = document.all && !window.opera && 7 > versionMajor,
         IE7 = document.all && !window.opera && 7 <= versionMajor,
         OP = window.opera,
         FF = document.getElementById,
         NS = document.layers;

      function get_item(a, c) {
         if (IE) return c ? window.opener.document.all[a] : document.all[a];
         if (FF) return c ? window.opener.document.getElementById(a) : document.getElementById(a);
         if (NS) return c ? window.opener.document.layers[a] : document.layers[a]
      }

      var current_tooltip;

      function show_tooltip(a, c) {
         var b = get_item("tooltip");
         b || (b = document.createElement("div"), b.setAttribute("id", "tooltip"), document.body.appendChild(b));
         b.style.zIndex = 1000;
         b.style.position = "absolute";
         b.innerHTML = "<p>" + c + "</p>";
         b.style.visibility = "visible";
         a.onmousemove = move_tooltip;
         a.onmouseout = function() {
            b.style.visibility = "hidden"
         };
         a.title = ""
      }
      var offsetxpoint = -60,
         offsetypoint = 20,
         real_body = document.compatMode && "BackCompat" != document.compatMode ? document.documentElement : document.body,
         real_body = document.documentElement ? document.documentElement : document.body;

      function move_tooltip(a) {
         var c = !IE ? a.pageX : event.clientX + real_body.scrollLeft,
            d = !IE ? a.pageY : event.clientY + real_body.scrollTop,
            b = IE && !window.opera ? real_body.clientWidth - event.clientX - offsetxpoint : window.innerWidth - a.clientX - offsetxpoint - 20,
            e = IE && !window.opera ? real_body.clientHeight - event.clientY - offsetypoint : window.innerHeight - a.clientY - offsetypoint - 20,
            f = 0 > offsetxpoint ? -1 * offsetxpoint : -1E3;
         current_tooltip = get_item("tooltip");
         current_tooltip.style.left = b < current_tooltip.offsetWidth ? IE ? real_body.scrollLeft + event.clientX - current_tooltip.offsetWidth + "px" : window.pageXOffset + a.clientX - current_tooltip.offsetWidth + "px" : c < f ? "5px" : c + offsetxpoint + "px";
         current_tooltip.style.top = e < current_tooltip.offsetHeight ? IE ? real_body.scrollTop + event.clientY - current_tooltip.offsetHeight - offsetypoint + "px" : window.pageYOffset + a.clientY - current_tooltip.offsetHeight - offsetypoint + "px" : d + offsetypoint + "px"
      }
      $("#recent_topics li a:first-child").mouseover(function() {
         show_tooltip(this, $(this).next().html())
      });
      $("#active_topics a, #viewed_topics a").mouseover(function() {
         show_tooltip(this, $(this).prev().text().replace(/(.*)\s-\s\d+.+/, "$1"));
      }).after(function() {
         return '<span class="lastRight">' + this.title.replace(/.*\s-\s(\d+.+)/, "$1") + '</span>'
      });
      $(".changeLast").change(function() {
         $(".half.group_" + $(this).data("group")).hide();
         $("#" + this.value).show();
      });
       //]]>
   </script>
</div>BƯỚC 3

ACP >> Display >> Portal

Thay thế toàn bộ các temp sau:

mod_most_active_starters:

Code:
<!--<td>-->   
   <ul id="active_starters" class="half group_post">
      <!-- BEGIN POSTER -->
      <li>
         {POSTER.NAME}
         <span class="lastRight">
            {POSTER.NB_TOPICS}
         </span>
      </li>
      <!-- END POSTER -->
   </ul>
</td>


mod_most_active_topics:

Code:
<tr>
   <th class="topicLast">
      <h2>Thảo luận nhiều nhất</h2>
   </th>
   <th class="topicLast">
      <h2>Lượt xem nhiều nhất</h2>
   </th>
</tr>
<tr>
   <td>
      <ul id="active_topics" class="half">
         <!-- BEGIN TOPIC -->
         <li>
            <span style="display:none">{TOPIC.TITLE}</span>
            <a href="{TOPIC.LINK}" title="{TOPIC.TITLE}">{TOPIC.NAME}</a>
         </li>
         <!-- END TOPIC -->
      </ul>
   </td>
<!--</tr>-->


mod_most_viewed_topics:

Code:
<!--<tr>-->
   <td>
      <ul id="viewed_topics" class="half">
         <!-- BEGIN TOPIC -->
         <li>
            <span style="display:none">{TOPIC.TITLE}</span>
            <a href="{TOPIC.LINK}" title="{TOPIC.TITLE}">{TOPIC.NAME}</a>
         </li>
         <!-- END TOPIC -->
      </ul>
   </td>
</tr>


mod_recent_topics:

Code:
<!-- BEGIN classical_row -->
<tr>
   <th class="double">
      <h2>Bài viết mới
         <span class="right">Người gửi cuối</span>
      </h2>
   </th>
   <th>
      <select class="changeLast" data-group="post">
         <option value="top_posters">Viết bài nhiều nhất</option>
         <option value="active_starters">Tạo chủ đề nhiều nhất</option>
      </select>
   </th>
   <th>
      <select class="changeLast" data-group="time">
         <option value="users_week">Tích cực nhất tuần</option>
         <option value="users_month">Tích cực nhất tháng</option>
      </select>
   </th>
</tr>
<tr>
   <td class="double" rowspan="3">
      <ul id="recent_topics">
         <!-- BEGIN recent_topic_row -->
         <li>
            <a href="{classical_row.recent_topic_row.U_TITLE}">{classical_row.recent_topic_row.L_TITLE}</a>
            <div class="tooltip_data" style="display:none">
               <p>
                  <span style="color:red">Tiêu đề</span>: {classical_row.recent_topic_row.L_TITLE}
               </p>
               <p>
                  <span style="color:blue">Gửi lúc</span>: {classical_row.recent_topic_row.S_POSTTIME}
               </p>
            </div>

            <!-- BEGIN switch_poster -->
            <a class="lastRight" href="{classical_row.recent_topic_row.switch_poster.U_POSTER}">{classical_row.recent_topic_row.switch_poster.S_POSTER}</a>
            <!-- END switch_poster -->
            <!-- BEGIN switch_poster_guest -->
            <span class="lastRight">
               {classical_row.recent_topic_row.switch_poster_guest.S_POSTER}
            </span>
            <!-- END switch_poster_guest -->
         </li>
         <!-- END recent_topic_row -->
      </ul>
   </td>
<!-- </tr> -->
<!-- END classical_row -->


mod_top_post_users_month:

Code:
<!--<tr>-->
   <!--<td>-->   
      <ul id="users_month" class="half group_time">
         <!-- BEGIN POSTER -->
         <li>
            {POSTER.NAME}
            <span class="lastRight">
               {POSTER.NB_POSTS}
            </span>
         </li>
         <!-- END POSTER -->
      </ul>
   </td>
</tr>


mod_top_post_users_week:

Code:
<td>
   <ul id="users_week" class="half group_time">
      <!-- BEGIN POSTER -->
      <li>
         {POSTER.NAME}
         <span class="lastRight">
            {POSTER.NB_POSTS}
         </span>
      </li>
      <!-- END POSTER -->
   </ul>
<!--</td>-->


mod_top_posters:

Code:
<td>
   <ul id="top_posters" class="half group_post">
      <!-- BEGIN POSTER -->
      <li>
         {POSTER.NAME}
         <span class="lastRight">
            {POSTER.NB_POSTS}
         </span>
      </li>
      <!-- END POSTER -->
   </ul>
<!--</td>-->BƯỚC 4

ACP >> Modules >> Portal & Widgets >> Forum widgets management


Kích hoạt cột widget trái


Xắp xếp widget theo thứ tự


Tùy chỉnh recent topics


NGUỒN

Zzbaivong (devs.forumvi.com)
Xem chủ đề cũ hơnVề Đầu TrangXem chủ đề mới hơn